Jesteś na: astma
tel .: 81 537 47 71
 Astma oskrzelowa charakteryzuje się napadami duszności, bardzo często w nocy lub nad ranem, która ustępuje samoistnie lub w wyniku leczenia. Towarzyszy jej często kaszel i świszczący oddech. Często objawy te występują bez gorączki, która cechuje infekcje dróg oddechowych. Objawy pojawiają się często w trakcie i po infekcjach, a u osób uczulonych objawy astmy występują po ekspozycji na alergeny oraz po dużym wysiłku fizycznym lub ekspozycji na zimne powietrze. U dzieci czasami spotykamy się z postacią kaszlową astmy, gdzie jedynym objawem choroby jest suchy, męczący kaszel.
 W zależności od nasilenia objawów klinicznych dzielimy astmę zgodnie z zaleceniami „Światowej strategii rozpoznawania, leczenia i prewencji astmy” (GINA 2008) na: astmę kontrolowaną, częściowo kontrolowaną i niekontrolowaną.
Astma kontrolowana charakteryzuje się brakiem objawów w ciągi dnia i nocy . Nie wymaga stosowania leków doraźnych . Nie obserwuje się odchyleń od normy w badaniach spirometrycznych. Nie wystepują zaostrzenia choroby.
Astma częściowo kontrolowana – objawy dzienne występują częściej niż 2 razy w tygodniu, nieco ograniczają aktywność życiową. Mogą pojawiać się objawy nocne, przebudzenia. Istnieje potrzeba stosowania leków doraźnych ponad 2 razy w tygodniu. Zaostrzenie choroby wystepuję przynajmniej 1 raz w roku. W badaniach spirometrycznych obserwujemy nieznaczne obniżenie parametrów wentylacyjnych .
Astma niekontrolowana charakteryzuje się zaostrzeniami w każdym tygodniu, nasilonymi objawami dziennymi i nocnymi ograniczającymi codzienną aktywność.